Category: Slovakia

30

Sep2008
This strategy paper was developed by the Ministry of Education of the Slovak Republic and published in 2007. It describes the goals of the strategy, analyses the existing education, training and guidance system, proposes a new systems design and describes implementation and impact measures. Read more
September 30, 2008Tibor Kovacs

30

Sep2008
Tento strategický materiál bol vypracovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a publikovaný v roku 2007. Opisuje ciele stratégie, analyzuje existujúce systémy vzdelávania, prípravy a poradenstva, navhnuje nové riešenie systémov a opisuje implementáciu a dopad opatrení. Read more
September 30, 2008Tibor Kovacs